Древните пирамиди – ключът към съзиданието на света, в който живеем!

Вековната мистерия на древните пирамиди!

Бeз съмнение древните пирамиди в Египет и Южна Америка са едни от най-загадъчните постройки от древността, които и до днес вълнуват умовете на учени по цял свят.

От историческа гледна точка пирамидите са интересни основно по три причини – първо, не е ясно как са построени, второ – тяхното предназначение остава пълна мистерия за съвременната наука, и трето – те определено имат интересни ефекти около заобикалящата ги среда, които заслужават повече внимание.

В тази статия, която предлагам на читателите на piramidi.info, ще обърна повече внимание на втората и третата причина, а именно на предназначението на пирамидите и някои техни интересни ефекти и ще предложа една напълно нова моя изследователска хипотеза относно тяхното приложение.

Древните пирамиди не са гробници на фараони!

Първото важно нещо, което трябва да отбележим по отношение на древните пирамиди е, че те определено не са гробници или погребални съоръжения за фараони, както се опитват да ни ги представят упорито специалистите по древноегипетска история.

Основните доводи на тези историци са свързани с древни надписи, изписани по стените на пирамидите, които упоменават имена на фараони , както и обстоятелството, че в някои от тях са намерени празни гранитни саркофази във вътрешността им.

Реално обаче съхранени погребения на фараони или други древни египтяни там не са намирани, което подлага на сериозно съмнение този исторически подход за тълкуване на предназначението на пирамидите.

Ако обърнем внимание на вътрешността на голямата пирамида в Гиза, представена в разрез през средата на фигурата по-долу, ще установим някои интересни факти.

С 1 и 2 на фигурата са означени вентилационните шахти, които излизат съответно от „Кралската камера“ (4) и „Камерата на царицата“ (5) и под ъгъл излизат до околните страни на пирамидата. Налице е връзка и между основните кухи помещения в нея със система от канали и проходи (3).

Фигура 1 – Разрез на голямата пирамида в Гиза

Разгледана по този начин, пирамидата в никакъв случай не може да бъде определена като „просто гробница“.

Никое погребално съоръжение не се изгражда по начин, по който достъпът до погребалната зала е толкова затруднен – с наклони и нисък свод на проходите, които трудно биха позволили организацията на тържествена церемония по погребването, особено що се отнася за погребение на фараон.

Няма да коментирам и въпроса относно нецелесъобразността на построяването на такава огромна по своите мащаби гробница.

Предвид че съществата, които са строили тези архитектурни монументи, са използвали изключително напреднала технология за тяхното създаване – безумно е да смятаме, че те са ирационални и могат да създадат подобна огромна постройка за такава тривиална цел, като погребение.

Пирамидите са технологични съоръжения!

Напълно очевидно и логично е, че тук става въпрос по-скоро за изключително интересно по своя характер технологично съоръжение, чието точно действие явно до момента не е добре изяснено.

Не е случайно, че все по-често учени от различни държави подкрепят мнението, че древните пирамиди по своя характер са сложни технологични постройки с мултифункционално технологично предназначение.

Пирамидите в ролята на предаватели!?

Съществува теория, която определя пирамидите като сложен комплекс от предаватели, които работят на различна честота и могат да осъществяват далечна космическа връзка с отдалечени от Земята планетни системи.

В действителност съществуват експерименти с радиоприменик в камерите на голямата египетска пирамида, при които не само, че качеството на приемане на радиовълните не се влошава от дебелите стени на пирамидата, но дори се подобрява.

Налице са и много свидетелства за хора, прекарали известно време в гранитния саркофаг в „Кралската камера“ на пирамидата, които са получили интересни визуални и звукови послания, говори се дори, че самият Наполеон е имал подобно преживяване, прекарвайки една нож в този каменен саркофаг по време на своя поход към Египет.

Пирамидите като портал към други вселени!?

Предвид че ориентацията на повечето пирамиди по света е строго определена с невероятна точност от древните им строители, както и обстоятелството, че е налице ориентиране към конкретни съзвездия по звездната карта, наблюдавана в небосклона на Земята, напълно възможно е, пирамидите да са изпълнявали и подобни функции, дори да са служели като портал за други вселени, въпреки че едва ли е било необходимо чак такова голямо съоръжение.

В по-новата уфологична история на Човечеството, особено през последните няколко години на засилена активност на извънземно присъствие в различни части на планетата, наблюдаваме как далеч по-малки летящи обекти с неидентифициран характер (НЛО) отварят сами портали към други измерения.

Безсмислено е да строиш огромни статични съоръжения, когато от подвижни летящи обекти можеш да отвориш портал откъдето поискаш към желаната от теб космическа дестинация.

Освен това, очевидно е, че структурата на пирамидата не удобна и не позволява помещения, от които да се изпращат полезни товари – нито за хора, нито за по-големи вещи, да не говорим за превозни или други транспортни средства.

Пирамидите и задгробният живот!?

Съществува и идея за пренасяне на душата на починалите фараони към отвъдния свят, и дори за осигуряване на възможност за размяна на душите между различни тела в различни измерения с помощта на пирамидите, т.е. налице е идея, че те позволяват пътуване и трансфер на душите.

Отново обаче трябва да отбележим, че подобно нещо би могло да стане с много по-малко като размер техническо оборудване – едва ли е необходима 100 м. висока пирамида за подобно нещо.

Пирамидите контролират съзнанието!?

В съзвучие с горното твърдение съществува и една друга интересна хипотеза, а именно, че пирамидата е служила за упражняване на контрол над разума.

Въз основа на факта, че тя е действително източник на различни честотни излъчвания, които са засичани от различни изследователи неведнъж, определено можем да кажем, че е възможен и такъв вариант – силата на пирамидата като антена да е била използвана за конкретни цели на психологическо повлияване върху хора или други същества на големи разстояния.

Пирамидите като източник на енергия!?

Най-упорито обаче в последните години си пробива път алтернативната изследователска хипотеза, представяща пирамидите като своеобразен източник на електрическа енергия.

Напълно споделям една такава теория, защото определено съществуват доказателства за това, че те са способни да генерират енергиен лъч на своя връх, който е следствие от извличането на отрицателен електрически заряд от земята.

Някои изследователи обясняват това с пиезо-електричен ефект, произтичащ от специфичните материали, от които е създадена пирамидата и най-вече на използвания гранит и междинна изолация от кварцов пясък, открита в голямата пирамида в Гиза, в които има високо съдържание минерала кварц, който е познат именно със своя пиезо-електричен ефект.

Други изследователи тръгват по друг път в своите съждения относно предназначението на древните пирамиди като своеобразни съоръжения за добиване на енергия.

Някои западни автори издигат теорията, че с помощта на пирамидата се е получавал водород, който е изгарян в камерите на тези съоръжения.

Подобно твърдение не бива да бъде отхвърляно с лека ръка също, защото не само в египетските пирамиди, но и в тези в Южна Америка са налице канали за осигуряване на вода към вътрешността им, а водата е очевидно един от основните източници за получаване на водород, посредством електролиза.

Горните теории са по-новите и реалистични възгледи на различни изследователи на египетските пирамиди, на които заслужава да се обърне внимание.

Те стъпват върху някои обективни факти и ефекти на пирамидите, но считам, че те не отчитат докрай точната цел на тези древни монументи.

Нова българска хипотеза за предназначението на пирамидите!

Ето тук драги читатели идва момента да разкрия и моята хипотеза относно предназначението на древните пирамиди.

Изследвайки представените по-горе алтернативни теории и някои нови открития за пирамидите, се спирам на заключението, че очевидно това са технологични съоръжения с,
мултифункционално предназначение, които освен за добиване на различен вид енергия, са използвани (ето тук ще останете изненадани) – за трансформиране и поддържане на благоприятен климат на Земята за човешката раса и нейните космически създатели.

Нека опиша по-накратко моята нова теория за предназначението на древните пирамиди.

Очевидно е, че те не са създадени от хора, а от много по-древни и развити от нас космически цивилизации. За това вече няма спор, но остава открит въпроса – защо тези велики строители са го направили?!

Тук трябва да се поставим на мястото на една космическа цивилизация, която стъпва за първи път на една нова планета!

Тази космическа високоразвита раса ще има необходимост на първо време от две важни неща: първо, климатът да бъде подходящ за нейните представители, за да може те спокойно да живеят и да се размножават на новата планета, и второ – да се осигурят необходимите източници на енергия, за да покрият енергийните нужди на новите поселения.

Ето тук идва и ключовата роля на пирамидите – те са именно онези технически съоръжения, които са необходими на новодошлата цивилизация да осигури двете важни за нея задачи – удачен климат за живот и енергийно обезпечение.

Първата и най-важна задача на пирамидите определено е производството на енергия. Тук приемам напълно идеята за това, че е възможно пирамидите да са използвани успешно за добива не само на електрическа енергия, но и на водородно гориво.

Тесла и ефектите на пирамидите!

Малко е известно на широкия читател, но геният Тесла разработва своята прословута електрическа кула именно по подобие на древните египетски пирамиди.

В основата на добиване на електроенергия се използва именно водата. Кулата на Тесла е построена върху естествен подземен водоизточник, от който заредената с отрицателни електрони вода е постъпвала към върха на кулата, където те се отдават към положително уловените електронни от „короната“ на тази кула.

В резултат се получават мощни електрически разряди, които са доволно силен източник на електрическа енергия (виж фиг. 2 по-долу).

Фигура 2 – Кулата на Тесла в действие

Пирамидите действат по същия начин – всички те са построени върху подземни водни източници или са свързани посредством канали с такива, за да могат да черпят заредената с отрицателни електрони вода, която на свой ред ги получава от огромния отрицателен заряд на Земята.

Кивота на завета и древните пирамиди!

Тук обаче моята теория се отклонява от този модел на добив на енергия, защото се спирам на един много интересен и важен исторически факт, а именно – излизането на израелския народ от пределите на Египет.

Нека се върнем към тази история – накратко Моисей повежда израилтяните на планирано бягство, като със себе си те взимат свещения кивот на завета.

Именно този кивот е особено интересен исторически артефакт, защото е описван като носител на изключителна мощ. За него се знае, че хората, които го пренасят по време на дългия поход на израилтяните към свободата, умират бързо и със странни рани по себе си.

Още по-интересен е фактът, че бягащите израилтяни са стръвно преследвани от войските на египетския фараон. Тези две обстоятелства карат някои изследователи да изкажат хипотезата, че Моисей с тръгването си от Египет е взел кивота именно от голямата пирамида в Гиза.

Тогава, предвид теорията, разглеждаща пирамидите като технологични съоръжения за добив на енергия, бясното преследване на бягащите еврейски племена от редовната войска на фараона е напълно обяснимо – кивотът е бил устройство, което е било изключително необходимо за нормалното функциониране на пирамидата като енергиен източник.

Древните пирамиди – ядрени централи!

На база на горните исторически обстоятелства и хипотези вадя заключението, че този кивот на завета определено е бил технологично устройство и най-вероятно ядрен реактор, предвид историческите свидетелства за неговата мощ и поразяващо действие върху обслужващия го антураж.

Той е бил в сърцевината на пирамидата и без него реално тя не е могла да произвежда електричество и да изпълнява своята основна цел – осигуряването на енергия за Древен Египет. Не е случайно, че именно след излизането на евреите от Египет величието на тази велика древна империя рязко започва да залязва.

Тук някои читатели могат критично да отбележат – какъв ток и какъв ядрен реактор в Древен Египет – та те са карали колесници и са орали с волове нивите.

Няма да се спирам подробно на отхвърлянето на тази критика, но в общи линии вече са налице доказателства, че древните египтяни са познавали и използвали електрическата енергия, а самите пирамиди са много по-древни от египетските династии, управлявани от хора – те се свързват с първите владетели на Египет, които имат според мнозина изследователи – извънземен и определено нечовешки произход.

На практика по-късните египетски династии с фараони-хора само са се ползвали от вече древните и за тях блага на предходните развити египетски цивилизации.

На база на казаното дотук считам, че идеята за разглеждане на пирамидите като древни ядрени централи съвсем не е за пренебрегване.

Как би действала една древна пирамида като техническо съоръжение!?

Моята теория допълва идеите за важното място на кивота на завета в ролята му на ядрен реактор в сърцето на пирамидата, който произвежда необходимата електрическа енергия за захранване не само на самата пирамида, като съоръжение за трансформиране и поддържане на климата, но и за осигуряване на битови и индустриални нужди за древните египетски градове.

Моята уникална хипотеза в случая е, че пирамидата като ядрена централа е използвала специфично ядрено гориво, подобно на съвременните ядрени централи.

Водата тук обаче изпълнява една многоцелева роля – тя не е пряк източник на енергия, а служи: първо, за охлаждане на ядрения реактор, второ – за генериране на електрическо поле около пирамидата, което блокира радиацията да се разпространи извън нея, и трето – като източник за добиване на остатъчно водородно гориво и най-вече на кислород.

Нека сега да разгледаме горните твърдения поотделно. На първо място, водата се използва и от съвременните ядрени централи за охлаждане на ядрените генератори, както и като основа за получаване на реактивна енергия по формата на изпарена пара от енергията на термоядрената реакция в тях, която задвижва парните генератори в ядрените централи.

В случая на пирамидите обаче допускам, че там парен генератор не е използван, а по-скоро част от енергията, която отдава водата в пирамидата с набрания от земята електрически потенциал е използвана за възбуждане на ядрения материал в реактора, като затова се ползва ефекта на фокусната точка на енергийно въздействие, който се наблюдава в „Кралската камера“.

На следващо място, идеята за пирамидите като ядрени централи задължително се обвързва с изискването за безопасност, т.е. за недопускане на радиация извън тях.

Със сигурност материалите, от които са построени, не могат сами по себе си да спрат радиацията, но тук издигам хипотезата, че самата форма на пирамидата и нейните ефекти върху материята позволяват радиацията да бъде ограничавана и трансформирана в полезна енергия, която да бъде извеждана извън пирамидата през нейния връх.

Основно считам, че това може да бъде ефект от спираловидно завъртане на земната енергия с отрицателен заряд около структурата на пирамидата, който може да се свърже със създаването на своеобразно електронно поле, което не позволява проникване на радиация и я абсорбира и трансформира, за да я изведе като статично електричество на върха на пирамидата.

На следващо място, допускам, че е напълно възможно да е вярна и хипотезата за производство на някакъв вид водородно гориво в пирамидите, но считам, че това е вторичен ефект.

В действителност руски специалисти издигат идеята, че пропорциите на пирамидата и по-точно ъгълът на нейната страна към върха съответства точно на ъгъла между атомите на водорода и кислорода в молекулата на водата (около 52 градуса).

Възможно е именно вибриращата честота на пирамидата да е тази, която осигурява по естествен път разпадането на водата на кислород и водород във фокусните точки на пирамидата.

Освен това, нови проучвания на южно-американски пирамиди разкриват наличието в тях на странни добре изолирани шахти, за които е налице легенда, че там боговете са държали горивото за своите кораби.

Това напълно се връзва с тезата, че пирамидите са могли да бъдат източник на производство на някакъв специфичен вид ракетно гориво, но определено това не е тяхното основно предназначение – развита цивилизация, която може да си позволи построяването на подобни мегалитни структури със сигурност е познавала ядрената енергия.

В подкрепа на горните твърдения можем да разгледаме отново разреза на голямата египетска пирамида в Гиза. Видно от нея – налице са две фокусни точки – „Кралската камера“ (4) и „Камерата на царицата“ (5), където най-вероятно са се помещавали ядрените реактори, а възможно е той да е бил само един – в „Кралската камера“, където е поставен гранитен саркофаг, който идеално отговаря на пропорциите и описанието на древния кивот на завета, т.е. това е било своеобразна гранитна ниша за ядрен реактор, точно както се правят и днес такива бетонови легла за модерните ядрени реактори в познатите ни ядрени централи.

В такъв случай долната „Камера на царицата“ може да е била фокусна точка за разлагане на водата на кислород и гориво.

Режимът на работа в голямата египетска пирамида стартира с постъпването на водата през канал, който е бил свързан с река Нил.

Водата постъпва първо под пирамидата, където се зарежда с отрицателни електронни от земята, след което се насочва към фокусните точки на техническото съоръжение.

По пътя тя отдава отрицателните електронни на конструкцията на пирамидата, изградена от богати на кварц материали, които съдействат за натрупване на статично електричество на върха ѝ, като образуват и защитен спираловиден екран за радиацията в нея.

Взаимодействието с положително заредените електрони в пространството над върха на пирамидата води до електрически разряди, които се връщат обратно към фокусните точки за възбуждане на ядреното гориво в реактора и за евентуална електролиза на водата в „Камерата на царицата“, която води до разлагането ѝ на водород и кислород.

Водородът се усвоява за енергийни цели – най-вероятно за създаването на някакъв вид водородно ракетно гориво, а кислородът напуска пирамидата през вентилационните шахти на камерата.

Същото става и при „Кралската камера“, където изпарената вода от топлината на реактора напуска пирамидата през двете вентилационни шахти.

Енергията от реактора се извежда извън пирамидата, за да се използва за различни видове битови нужди. Съществува теория, че древните египтяни са могли да трансферират енергията на пирамидите на разстояние с помощта на познатите ни египетски пилони, нещо подобно прави в нашето близко минало и гениалния Тесла с помощта на своята електрическа кула – функционираща и работеща по модела на пирамидите.

Пирамидите като съоръжения за управление и поддържане на климата на Земята!?

В хипотезата, която издигам относно предназначението на тези монументални постройки, по-трудният момент е доказването на моето оригинално твърдение, че пирамидите са технологично устройство за изменяне и поддържане на климата на Земята.

Тук се опирам на няколко важни обстоятелства. Като първо – всички ние знаем, че в историята на нашата планета са съществували огромни по своя размер същества, а именно динозаврите, които обаче измират съвсем ненадейно и в сравнително кратки срокове.

Съществуват множество теории за катаклизми, които довеждат до изменения в климата на планетата, а оттам и до смъртта на тези огромни по своя характер животински видове.

Дали обаче след всичко изложено по-горе като твърдения от мен, историята за масовото измиране на динозаврите няма да се окаже история на изкуствена промяна на климата на Земята, която да даде шанс на бозайниците, в т.ч. и на хората да се превърнат в новия господстващ вид на планетата, а древните пирамиди да са именно този инструмент за промяна на климатичните условия на планетата?!

Нека пак се върнем към теорията за пирамидите като установки за добив на енергия. Ако се вгледаме в тяхното изпълнение като технологични инсталации – то на изхода от тяхната дейност, освен добива на електроенергия и водородно гориво, винаги седи един и същи остатъчен резултат, а именно – освобождаване на кислород и то много кислород, а именно този газ се оказва жизненоважен за съществуването на хората.

Нашите размери като хуманоидна популация днес са значително по-малки от тези на големите динозаври. Съществуват обаче все по-чести археологически находки на човешки същества с гигантски размери – някои дори до 20 м. височина.

Този гигантизъм обаче не може да се получи при състоянието на настоящата атмосфера на Земята, защото тя не предлага достатъчно енергия за съществуването на подобни големи организми.

Това обаче би могло да бъде реалност, според някои изследователи, ако атмосферата някога е била различна и е била богата например с повече водород, който като газ предлага много повече енергия, т.е. може да осигури поддържането на по-големи размери на телата на живите същества.

Един друг довод в подкрепа на това твърдение е също обстоятелството, че повечето от познатите ни до този момент пирамиди са построени в линия, която е сравнително близко до екватора.

Тази линия върви от горната част на Южна Америка, през Северна Африка и по  натам – през територията на Китай, където са регистрирани над 200 отделни пирамиди.

По презумпция екватора разделя земното кълбо на северна и южна част. Според мен близостта на пирамидите до екватора не е случайност. Ако една високоразвита цивилизация реши да осъществи бърза промяна на климатичните условия на нашата планета, то тя трябва да започне именно от средата ѝ.

Земята е кълбо по своя характер, следователно, ако става въпрос за изменяне на състава на въздуха – той ще се разпространи с въздушните течения за най-кратки срокове от средата на земното кълбо – към неговите краища.

Така между другото са организирани и въздушните течения на планетата в момента, които са основен фактор за поддържане на климата на Земята – те циркулират към и от екватора през различните сезони.

Третото важно доказателство, което привеждам в полза на моята нова хипотеза за важното значение на пирамидите за оформянето и поддържането на климата на Земята като благоприятен за човека, е обстоятелството, че те поддържат една много специфична честота на електромагнитно излъчване, която е способна да убива вредните микроби и микроорганизми, които застрашават живота на хората и животните.

В убийственото въздействие на пирамидалната енергия върху вредни за човека микроорганизми се убедих лично с помощта на експеримент с поликарбонатна пирамида.

В рамките на няколко дни пирамидата не позволи на ягода да плесеняса, докато контролният опит извън пирамидата плесеняса още на втория ден, следователно пирамидата убива плесента без никакъв проблем, като със сигурност го прави и за други вредни за човека микроорганизми, с което създава предпоставки за потискане на естествените врагове на човешкото тяло на планетата – вредните за него микроорганизми.

В библейските сказания на Стария завет първите хора на Земята живеят над 800 и повече години. Не е въобще чудно, че това е било възможно – очевидно е, че тогава пирамидите са работели доста добре, а сега не – и живота на хората е в пъти по-кратък.

Съществуват и древно египетски исторически записки, открити от учените, че фараоните са използвали пирамидите за лечение и удължаване на живота им, а това силно вбесило техните богове и те разтурили пирамидите.

Не на последно място, натрупването на отрицателни електрически разряди по върха на пирамидата води до сериозна отрицателна йонизация на въздуха около него.

Знайно е, че отрицателните йони са изключително полезни за здравето на хората и за всичко живо на планетата. Днес в много болници в развитите държави се използват специални йонизиращи въздуха системи, за да се осигурява по-бързо оздравяване на болните.

Като последно, но не и по-важност, в контекста на горните твърдения, издигам и хипотезата, че с помощта на пирамидите са се  управлявали факторите на метеорологичното време, респективно и климата на планетата.

С помощта на тяхното електромагнитно излъчване може да се въздейства ефективно върху йоносферата и да се регулира времето на дадена територия – основно да се предизвикат или спрат валежи, което е много важно за развитие на ефективно земеделие например.

В подкрепа на тази теза трябва да отбележим, че някога долината на Нил и въобще територията на Древен Египет е била цветуща градина. В момента, в който пирамидите спират да оказват своето чудодейно въздействие върху местния климат – страната бавно се превръща в пустиня.

За това, че пирамидите са били използвани за управление на времето и климата косвено говори и легендата за потъването на древна Атлантида.

Там в центъра на тази мистична древна държава е имало също могъща пирамида, която е захранвала с енергия цялата страна. Историята за Атлантида обаче сочи, че една от причините за краха на тази цивилизация е факта, че тя открива и използва климатично оръжие.

Вредните ефекти от намесата в климата на Земята се обръщат в крайна сметка срещу нея и цивилизацията на атлантидите изчезва в сериозен глобален катаклизъм.

На фона на горната история не е трудно да свържем мощта на древните пирамиди и техния ефект върху климата с историята за злоупотребата с климатично оръжие в древна Антлантида.

Дори и подобни изключително важни за поддържането на живота на земята съоръжения като пирамидите могат да бъдат опасни, когато не се използват по предназначение. И днес хората също трябва да го имат предвид, когато си играят с времето и климата.

Какво да запомним за древните пирамиди!

В края на изложението на моята хипотеза за предназначението на пирамидите и техните ключови ефекти ще се опитам накратко да резюмирам моите допускания, както следва:

  • древните пирамиди не са гробници – това се мултифункционални технологични съоръжения;
  • древните пирамиди произвеждат енергия – с голяма вероятност ядрена енергия, като е възможно и производството на тип водородно гориво за летателни апарати;
  • тези древни съоръжения са били използвани за управление на метеорологичното време и са били построени, за да променят климата на Земята. Те го поддържат благоприятен за човешката популация и нейните космически създатели;
  • пирамидите генерират енергия от Земята, за което им помага водата като преносител на отрицателно заредени електрони;
  • напълно е възможно те да притежават способността да екранират и трансформират радиацията;
  • пирамидите излъчват в честоти, които са способни да убиват вредните за човека микроорганизми, както и да удължават живота на живите организми.

Драги читатели на piramidi.info, най-вероятно с тази статия отворих за Вас много повече въпроси, отколкото отговори, но това е нормално, когато говорим за историята на тези древни съоръжения, сериозно забулена от мъглата на далечно славно минало и легенди.

Пирамидите продължават да крият своите тайни, но се надявам, че след като прочетете този материал – те вече да бъдат с няколко по-малко!

 Автор: Борислав Кънчев