Европейският бизнес вече официално е в блатото – ще се сбъднат ли тежките прогнози за нова брутална икономическа криза!

Индикаторът за бизнес климат (Business Climate Indicator – BCI) за страните от Европейския съюз се срина

На бял свят са вече най-новите стойности на Индикатора за бизнес климат (Business Climate Indicator – BCI), които Европейският съюз следи всеки месец.

Този показател оценява условията за развитие на производствения сектор и се базира на оценката на мнението на видни представители на водещи индустриални компании в ЕС.

В структурата на показателя се включва оценка на пет променливи, а именно:

  • обем на произведената продукция във фирмите;
  • брой на нови поръчки от местни и чуждестранни контрагенти;
  • обем на краткотрайните запаси, в т.ч. и залежали стоки в складовото стопанство на фирмите;
  • перспективи за обема на производството.

Индикаторът за бизнес климат (Business Climate Indicator – BCI) е един от най-точните показатели за оценка на текущото състояние на европейския бизнес, тъй като той отразява не само важни показатели за текущото производство, но и експертната оценка на европейските мениджъри за насоките на развитие на пазара.

Последните данни за стойността на BCI през юли тази година, посочени по-горе на фигурата, сочат, че неговата стойност реално вече е -0.12, т.е. отрицателна величина.

След като през 2018 г. индикаторът постигна своя пик за един 10 годишен период, то само за няколко месеца до момента BCI се срива жестоко и прогнозният тренд показва, че той ще продължи да спада.

Индикатор за бизнес климита - BCI - дългосрочен
Индикатор за бизнес климита – BCI – дългосрочен

Отрицателните стойности при този показател се свързват с очаквано свиване на промишленото производство на стоки и нова икономическа рецесия, и дори криза.

Основните фактори за потъването на европейската икономика в блатото на нова икономическа криза са: песимистичните прогнози на европейските мениджъри за очакваните обеми от производство и реалният спад в настоящето производство.

Ще засегне ли сривът на европейската индустрия България?!

Това ще стане със сигурност, като най-напред ще удари износа на страната за Европейския съюз.

За момента прокламираният от министър-председателя ръст на износа в средата на годината е действително факт, но той не топли особено гражданите, защото отива при едрия бизнес в страната.

Истината е, че българската икономика вече проявява първи признаци на проблеми, особено в сферата на търговията на дребно, която реално отразява състоянието на потреблението на хората у нас.

На фигурата по-долу са представени последните публикувани данни за ръста на търговията на дребно в страната за изминалата година.

Ръст на търговията на дребно в България
Ръстът на търговията на дребно в България

Както се вижда от изнесените данни, търговията в страната не може да изкара и два месеца на плюс през последната година, отрицателните спадове се точат един след друг и ясно отразяват обстоятелството, че в местната икономика вече няма потребление, които да стимулира икономически растеж.

Сривът на Индексът на бизнес климата в Европейския съюз (BCI) със сигурност показва, че и България като страна-членка е засегната от вълната на песимизъм на европейските бизнес лидери.

Тръгне ли на зле европейската икономика – ние ще сме сред първите колабирали икономически държави, защото сме изцяло експортно ориентирани!

Над 65% от износа ни е за Европа, а основните страни, в които изнасяме – Германия и Италия – вече са на практика в началото на нова рецесия и нищо хубаво не ни чака от този факт!