Зловещ срив на европейската индустрия и производство на стоки вещае нова брутална икономическа криза в Европа!

Индустрията и производството на стоки в Европейския съюз са постоянно на червено през последната година!

Европейската индустрия и производство на стоки се срива безумно в последната година, давайки начало на нови сериозно опасения за скорошна икономическа криза в Европа.

Данните за индустриалното производство в страните от Европейския съюз за последната година, представени на фигурата по-долу са стряскащи!

Срив на индустриалното производство в Европейския съюз
Срив на индустриалното производство в Европейския съюз

Данните сочат, че от септември миналата година (2018) до юли 2019 г. европейската индустрия стремително потъва в зоната на отрицателния индустриален растеж.

Реално средният темп на спад на месечна база спрямо месец от предходната година е -2.5% и в нито един месец през изследвания период няма положително обръщане на тази тенденция.

Сходно е също и положението с производството на стоки в Европейския съюз, видно от графиката по-долу:

Срив на производството на стоки в Европейския съюз
Срив на производството на стоки в Европейския съюз

С малки изключения в първото тримесечие на 2019 г. производството на стоки в Европейския съюз трайно вече се намира в зоната на отрицателния растеж, намалявайки средно с около -2% на месечна база спрямо сходен месец от предходната година.

БВП на Европейския съюз също започна да намалява своя растеж!

Първите сигнали за сериозна криза в индустриалния сектор и производството на стоки в Европейския съюз вече са последвани и от реални икономически ефекти.

Брутният вътрешен продукт на ЕС също тръгна стремително надолу през последната година, видно от фигурата по-долу:

Срив на БВП на Европейския съюз
Срив на БВП на Европейския съюз

Видно от графиката по-горе, стойността на ръста на БВП на ЕС през юли 2019 г. е едва 1.2% спрямо предходния период от 2018 г., когато е регистриран ръст от 2.3% на БВП на Съюза.

Това на практика е почти двоен спад в икономическия растеж на месечна база в Европа и това е ясно очертана тенденция още от началото на 2019 г.

Иде ли нова мащабна икономическа криза в Европейския съюз?!

Представените исторически данни за индустрията и производството на стоки в ЕС в долните фигури вещаят нова пагубна криза за Европа.

Индустриалното производство в Европейския съюз в дългосрочен период
Индустриалното производство в Европейския съюз в дългосрочен период
Производството на стоки в Еврозоната в дългосрочен период
Производството на стоки в Еврозоната в дългосрочен период

Видно и от двете графики, всеки път, щом се заредят продължителни отрицателни стойности на растежа на индустрията и производството на стоки в ЕС – следва само едно – брутална икономическа криза!

В периода 2008-2010 г. е ясно очертан икономическият срив на двата показателя в контекста на глобалната международна криза от 2008 г.

Вторият сериозен срив на индустрията и производството на стоки в Европа е в периода 2012 до средата на 2013 г., когато последствията на дълговата криза в Еврозоната от 2010-2011 г. удрят потреблението на дребно в редица европейски държави, като Испания, Гърция, Ирландия, Португалия, Италия и някои други.

Историческите данни рядко могат да ни подведат!

Налице са всички исторически предпоставки в състоянието на индустрията и производството на стоки в Европейския съюз, въз основа на които да считаме, че вече сме в първия стадии на развитие на нова сериозна икономическа криза в Европа!

Застрашена ли е България от кризата!?

Сривът на европейската индустрия със сигурност ще удари жестоко българската икономика, тъй като тя е експортно ориентирана!

Около 65% от българският износ е директно насочен към страни от Европейския съюз, като по-голямата част от износа на страната са именно изделия и суровини, предназначени за тяхната индустрията.

Ако тези темпове на срив на индустрията и производството на стоки в ЕС продължат и занапред – то можем да очакваме, че още от началото на 2020 г. у нас ще стартира процес на масово освобождаване на работна сила и фалити на малки и средни предприятия-износители за ЕС.

България няма никакви резерви да се справи с европейското икономическо торнадо, което ни връхлита, а този път – то ще бъде не от пета, а от извънземна степенновата икономическа криза ще помете не само европейската икономика, а целия Нов световен ред