Как държавата и бизнесът у нас периодично заробват финансово българските граждани

Доходите в България не могат да доведат до качествено нарастване на разполагаемите средства в българите!

На фигурата в началото на статията може да проследите данните за общия доход и общите разходи на домакинствата в страната за периода 2008-2009 г.[1]

Така представена, горната графика дава основно информация за това, че за изследвания период доходите на българските домакинства нарастват с плавни темпове на годишна база.

В края на 2019 г. по предварителни данни ръстът на тези доходи достига вече малко под 60% нетен прираст на годишна база спрямо стойността им в началото на изследвания период – 2008 г.

Налице е обаче и сходен ръст на разходите на домакинствата у нас от малко над 65%, което още тук ни подсказва, че темповете на увеличение на разходите в България в последните 12 г. превишават тези на увеличение на доходите.

Как по-високият ръст на разходите действа върху спестяванията на българските домакинства!?

Разполагаемите спестявания на българските домакинства реално са онази разлика, която им остава като извадят своите общи разходи от своите общи доходи.

Именно тази разлика е показана на фигурата по-долу:

Спестявания на домакинство в България за периода 2008-2019 г.
Спестявания на домакинство в България за периода 2008-2019 г.

Какво на практика ни показва горната графика?!

Най-общо тя ни показва как в последните 12 години, въпреки нарастването на доходите на българските домакинства, възможностите им да спестяват постоянно намаляват (червената пунктирана линия представя намаляващия темп на развитие на показателя).

В началото на периода (2008) българските домакинства са успявали да спестят 563 лв. на годишна база, докато по предварителни данни – през 2019 г. тази сума е вече само 424 лв., т.е. налице е нетен отрицателен ръст от цели от почти цели -25%.

С други думи казано в края на 2019 г. българските домакинства са спестили за себе си с ¼ по-малко средства, отколкото през 2008 г.

Предходната 2018 г. положението е било още по-сериозно, тогава спестените от домакинствата пари са били с близо 40% по-малко от стойността им през 2008 г.

Защо домакинствата в България имат намаляваща възможност да спестяват?!

От пръв поглед – отговорът на този въпрос е прозаичен – ръстът в разходите на българските домакинства превишава ръста на доходите им!

Нормално е, когато харчите повече – да спестявате по-малко! Но, тук има един голям проблем – харченето на българските домакинства не е доброволно, а принудително!

Погледнете отново горната крива на спестяванията на българските домакинства! Там ще видите, че се оформя една много интересна тенденция!

На всеки три години в последните 12 г. спестяванията на българските домакинства рязко са нараствали, след което следва малко по-плавен спад в тяхната стойност – до ново дъно!

Тези интервали не са никак случайни – именно по време на тях държавата и бизнесът така адаптират цените на своите услуги, че на практика изяждат всякаква възможност за българските граждани да се възползват от ръста в спестяванията им за по-дълго време!

Графиките по-горе сочат много добре как като по команда разходите на българското население нарастват на секундата, в която разполагаемите им спестявания достигнат нов тригодишен пик, за да ги ограничат наново!

При бизнеса това става с картелни споразумения за едновременно вдигане на цените, в които основна роля играят вече големите браншови производители и търговски вериги – най-вече на хранителни стоки и стоки от първа необходимост, от които българските домакинства не могат да се лишат!

Държавата обаче е още по-голям изедник за спестяванията на българските граждани!

Тя контролира цените на монополите в страната върху търговията с петрол, електроенергия и комунално битови услуги, а оттам до голяма степен влияе върху инфлационните процеси и у нас и доходите на домакинствата.

Като позволява постоянното вдигане на цените на горните стоки и услуги, държавата на практика постига две вредни цели за доходите на българските граждани:

  • първо, с ръста на цените им нарастват разходите на производството на българските фирми и оттам се раздува инфлация, която изяжда доходите и спестяванията на домакинствата;
  • второ – директно изяжда доходите и спестяванията на домакинствата, когато те са крайни потребители на горните стоки и услуги.

Налице ли е координиран заговор срещу възможностите за подобряване на икономическото благосъстояние на българите и за тяхното финансово заробване!?

Особено тревожна тенденция в ръста на доходи, разходи и приходи  е цикличността, с която те се изменят в последните 12 г.!

Човек няма как да не остане с впечатление, че е възможно да съществува координиран механизъм, който на всеки три години се насочва към много сериозно редуциране на доходите на българското население!

Описаната от мен по-горе цикличност е просто изумителна като синхрон и повтаряемост!

За мен – подобно явление не може да бъде плод на случайносттова е координирана атака и целенасочена политика на финансово подчинение на българските граждани!

Един прост пример ще дам – увеличението на цените на услугите на Софийска вода – то е почти двойно за изследвания период!

С какво обаче са се променили особено разходите на тази компания, какво по-добро качество дава тя за потребителя, като предпоставка за вдигане на цените – никакво!

Държавата позволява постоянното увеличение на цени на ключови ресурси за българското общество, управлявани от монополи, контролирани от външни политически и икономически сили, които не просто печелят милиони на български гръб, но и реално постигат една още по-важна цел – потискат ефективно социално-икономическото развитие на българския народ, като не позволяват той да трупа спестявания и лично богатство!

Нещата с финансовото заробване на българите стават все по-зле!

Да се върнем на горната фигура със спестяванията на българските домакинства – ще видим, че неприятните новини за тях продължават да се увеличават!

Погледнете периода от 2013 до 2019 г. Оказва се, че в последните 7 г. започва едно бавно снижаване на разликата между пиковите стойности на спестяванията на българите и техните най-ниски стойности.

Това означава само едно – още по рязка и жестока регулация на доходите на българското население!

Бавно и сигурно държавата и чуждестранните инвеститори в страната слагат робски намордник на българските граждани, а те безропотно го приемат, защото са изправени на ръба на оцеляването от същите!

На практика цялата политическа и икономическа система в страната върви към точка, в която доходите на 90% от населението буквално ще се зануляват и 9 от 10 български граждани въобще няма да могат да спестяват качествено, защото държавата и бизнеса ще изравнят доходите им с разходите им.

Това модерно финансово заробване – изправяне на българина до стената – да работи като роб, без реално да може да постигне поне нормално качество на живот!

България на практика се превръща в Бананова държава, в която никой обаче не яде банани, освен управляващите и чуждестранните инвеститори!

Оттук-нататък вече спокойно може да сте сигурни, че всеки път, когато от телевизията, някои политик от управляваща партия Ви убеждава „Ние увеличихме доходите“, то той иска да каже „Не се радвайте много – пак ще си останете бедни – всичко ще Ви вземем“!

От тази гледна точка – не се чудете, ако в последните 2-3 години имате усещането, че въпреки ръста на заплатата Ви – парите не стигат!

Управляващите и бизнесът се грижат за правилното обгрижване на вашите спестявания – нищо да не Ви остане!


[1] Данните за 2019 г. са предварителни!