Наред с бизнеса и домакинствата в страната стремеглаво задлъжняват към банките!

Дълговете на домакинствата нарастват с прекалено бързи темпове!

В статията „България върви към дългова криза в частния сектор – българските фирми задлъжняват по-бързо, отколкото увеличават своята производителност“ Ви представих сериозната тенденция на задлъжняване на предприятията в частния сектор в страната, но сега ще насоча Вашето внимание към дълговете на домакинствата.

На фигурата по-горе е представена кривата на ръста на задълженията на домакинствата в страната за последните 5 години.

Както се вижда от представената графика, от 2016 г. насам е налице стремителен ръст на задълженията на българските домакинства. Реално от малко под 18 млрд. лв. в началото на 2016 г. те достигат до близо 22.5 млрд. лв. през май 2019 г.

Реално това е увеличение с около цели 4.5 млрд. лв. или с почти 25% за изследвания период!

Средномесечно българските домакинства задлъжняват с малко над 107 млн. лв. за периода, което прави среден темп от почти 0.6% месечен ръст на техните задължения.

Ръстът на доходите на населението у нас стимулира търсенето на кредити от домакинствата!

На фигурата по-долу е представена тенденцията на бързо нарастване на средната работна заплата в България през последните 5 г.

Ръст на средната работна заплата на населението в България
Ръст на средната работна заплата на населението в България

Видно от графиката по-горе, от около 800 лв. през средата на 2014 г. днес средното работно заплащане в страната е достигнало почти 1 250 лв.

Налице е абсолютна разлика от близо 450 лв., което прави ръст на средното работно заплащане в страната от малко над 56% за изследвания период, което е сериозно нарастване на доходите на трудещето си население у нас.

Именно този ръст стимулира търсенето на кредити от домакинствата, тъй като той им позволява да издържат по-лесно тежестта на изплащането на дължимите от тях потребителски и ипотечни кредити.

Налице е обаче много сериозно нарастване на критичната маса на кредитирането и сериозна задлъжнялост на домакинствата, въпреки ръста в техните доходи!

Увеличаването на доходите на българските домакинства може да влияе положително на техните възможности за теглене на кредити, но в същото време ги вкарва в опасно задлъжняване към банките!

Данните сочат, че към момента почти 35% от доходите на домакинствата с кредити реално отиват за погасяване на техните задължения по тях!

Тази стойност е висока и сочи нарастваща им зависимост от банките!

По-опасна тенденция обаче в случая е нарастващата критична маса на дълговете на българските домакинства, показана на фигурата по-долу:

Нарастващата маса на дълга на домакинствата в България
Нарастващата маса на дълга на домакинствата в България

Сами може да се убедите от графиката по-горе, че е налице убийствено задлъжняване за тях от 2000 г. насам.

Данните сочат реално, че ако в началото на 21 век задълженията на домакинствата са представлявали едва около 1 млрд. лв., то към момента те са цели 22.5 пъти по-големи.

Всичко със задлъжнялостта им щеше да е наред, ако беше налице и право пропорционално увеличение на БВП на страната за същия период, но това съвсем не е така, видно от фигурата по-долу:

Ръст на БВП на България
Ръст на БВП на България

На практика в началото на новия век България има БВП около 16-17 млрд. щ.д., а към момента то достига почти 65 млрд. щ.д., т.е. налице е едва четирикратно увеличение на производителността в страната!

Свидетели сме на същата ситуация, както и при задлъжнялостта на бизнеса – домакинствата увеличават своите задължения в пъти по-бързо, отколкото нараства общото благосъстояние в страната!

Горното винаги свършва само по един начин – в момента, в който забуксува българската икономика, а това ще бъде факт още от края на 2019 г. – домакинствата масово ще изпадат в персонални фалити, защото намалените от влошените икономически условия доходи за тях няма вече да осигуряват възможност за покриване на техните кредити.

Критичната маса на кредитите на домакинствата ще спада отново до такова ниво, в което те ще могат да ги обслужват нормално при новите икономически условия!

Големи рискове за домакинствата носят ипотечните и потребителските кредити, свързани с покупка на жилище!

Най-големи проблеми за домакинствата по отношение на задаващата се икономическа криза в следващите няколко години крият най-вече ипотечните и потребителски кредити, които те ползват за покупка и ремонт на своите имоти.

Това е така, защото те имат дългосрочен характер и голям размер, който не може да се погаси бързо, подобно на малките като стойност и срок потребителски кредити за покупка на битови стоки и лични вещи.

Именно безумното ипотечно и потребителско кредитиране в България, което наблюдаваме в момента, ще затрудни сериозно домакинствата в задаващата се нова икономическа криза!

Много от тях ще се изправят пред сложен избор относно своите имоти и кредити, но за това може да прочетете повече тук!