Наръчник на държавника. Урок 1 – Приложи законите!

Законът е над всички!

Горната сентенция е известна на всички ни, но доколко можем да твърдим, че тя се спазва в съвременните „развити“ демократични общества?! 

Дори в развити демокрации е налице проблем в спазването на закона и наличие на облагодетелствани класи в обществото, които са извън пределите на законите, по които се ръководят останалите негови членове.

Законът е врата в полето“ – тази интересна народна поговорка е твърде показателна и актуална за събитията, които наблюдаваме в съвременните цивилизовани общества.

На практика една елитна група от богати хора и хора с политическа власт успяват в повечето случаи да се възползват от закона или да избягват неговата тежест, а в редките случаи, когато попадат под неговите удари – да отървават най-тежкото му прилагане!

Очевидно е, че законът не е над всички, но все пак трябва да отбележим, че в онези държави, в които той се прилага възможно строго и за по-широк кръг от обществени класи – той има силата да осигури необходимата сигурност за обществото и неговия просперитет!

Прилагането на законите е фундаментално за просперитета на държавата!

Именно законите в една държава са онези тухли на фундамента, върху който се гради обществото в нея и успешният държавник трябва да е наясно с това! 

Защо са важни законите в една държава? Тяхното значение не се изчерпва просто като набор от правни норми, които регулират конкретни обществени отношения, те имат по-важни функции:

  • законите ограничават онзи тип поведение в обществото, който застрашава единството в него, по този начин на практика защитават и интегритета на държавата;
  • законите насърчават модел на поведение, който позволява отделните социални класи в обществото да съжителстват при гарантирано спазване правата на представителите на всяка една от тях, с други думи казано – създава ред за всички;
  • всеки индивид може да разчита, че законът го пази, а в същото време да е наясно, че той самият следва да спазва неговите изисквания, за да бъде признат за част от обществото и да има гарантирани пълни граждански права;
  • законите са инструментите на държавника, с които той ефективно може да управлява не само държавния апарат, но и обществото като цяло;
  • законите са предпоставка за развитието на всеки един аспект от обществените отношения – икономика, култура, социални дейности и т.н., без чието управление на практика държавата е безсмислен институт.

Ефективният държавник не може да управлява държавата без да прилага законите!

Законите са фундамент за държавното управление и единствен инструмент за неговото осъществяване! Ето защо успешни са държавите, в които има държавници, които прилагат закона! 

Умният държавник знае, че със законите може да регулира всички обществени отношения, но великият държавник знае, че по-важно е тяхното прилагане!

Законите могат да съществуват и да бъдат добри или недостатъчно добри за регулиране на различните обществени отношения в държавата! 

Ако те обаче не се прилагат или недостатъчно се прилагат – то тяхното присъствие е безсмислено – те не могат да извършват своите фундаментални функции на инструмент за държавно управление!

Ето защо великият държавник прилага законите! Така той полага основите за функционираща държава и ефективно държавно управление на обществените процеси!

Автор: Борислав Кънчев